“เครื่องดื่ม Cool” – Print Ad.
PHOTOGRAPHER:
RETOUCHER: