“เครื่องดื่ม Hang” – Print Ad.
PHOTOGRAPHER:
RETOUCHER: