The Key: Sathorn – Jaroenraj

GOOGLE MAP : 13.7009726, 100.5140428